Խաչբառ N 4

Տեղադրի՛ր 1-ից 3 թվերը դատարկ վանդակ
ներում այնպես, որ դրանք տողերում
ու սյուներում չկրկնվեն:
Թվերի հանրագումարը հորիզոնական,
ուղղահայաց և անկյունագծով պետք է
հավասար լինի 6-ի: